Česká geologická služba
Můj kousek Země - výtvarná soutěž pro děti
 
Další ročník soutěže naleznete na nových stránkách

AOPK ČR

Logo AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Zajišťuje metodickou, dokumentační, informační, vědeckovýzkumnou, výchovně-vzdělávací a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu. Více informací naleznete na www.ochranaprirody.cz.


Fotografie: vydra říční

Vydra říční

Vydra říční je celoevropsky ohroženým druhem, který se stal symbolem ustupující přírody. V České republice je však vydra zároveň druhem, který působí značné škody na rybích obsádkách v nádržích vybudovaných za účelem chovu ryb. Hlavní potravou vydry jsou ryby, někdy se živí i obojživelníky, drobnými savci, ptáky, korýši a vodním hmyzem. Vydra žije osamoceně. K aktivnímu vyhledávání obou pohlaví dochází pouze v době námluv. Samice rodí 1–3 slepá mláďata. V prvních dnech po porodu musí matka mláďata zahřívat. Ve věku 3 měsíců poprvé opouštějí noru, jdou s matkou k vodě a začínají se učit lovit.

Autor fotografie: Václav Hlaváč


Fotografie: hvozdík písečný český

Hvozdík písečný český

Hvozdík písečný český je u nás chráněný jako kriticky ohrožený druh. Vyskytuje se pouze v České republice. Jedná se o světlomilný druh rostoucí ve společenstvech otevřených trávníků, písčin a písčitých půd. Nezbytnou podmínkou pro vzcházení nových semenáčků je mírné narušení porostu.

Autor fotografie: Jiří Bělohoubek


Fotografie: modrásek černoskvrnný

Modrásek černoskvrnný

Modrásek černoskvrnný je jedním z kriticky ohrožených denních motýlů. Je to xerotermofilní druh, to znamená, že obývá suchá a teplá místa, jako jsou stepi a lesostepi. Dospělí motýli i jejich housenky se živí různými druhy mateřídoušek. Ke svému životu tento motýl potřebuje také mravence. Housenky modráska jsou v určité fázi vývoje odnášeny do mravenišť, kde se živí mravenčími larvami.

Autor fotografie: Ivo Dvořák


Fotografie: perlorodka říční

Perlorodka říční

Perlorodka říční je kriticky ohrožený mlž. V minulosti perlorodky vymíraly hlavně kvůli lovu sladkovodních perel, v současnosti jsou ohroženy zejména znečištěním vod. Perlorodka obývá chladné a velmi čisté vody. Jako larva parazituje na pstruhu potočním. Je to dlouhověký živočich, který se dožívá až 200 let.

Autor fotografie: Ondřej Simon


Fotografie: rdest dlouholistý

Rdest dlouholistý

Kriticky ohrožený rdest dlouholistý je u nás téměř před vyhynutím. Rdest dlouholistý je ponořená vodní rostlina, která není schopna přežívat mimo vodní prostředí. Vyskytuje se hlavně v řekách a říčkách, v jejich mrtvých ramenech a vzácně i v rybnících. Dává přednost chladnějším a neznečištěným vodám, je indikátorem čistých a průhledných vod. Druh je sice světlomilný, ale nevyhovují mu mělké teplé vody. Proto preferuje hloubky okolo 1–2 metrů, v závislosti na míře průhlednosti toku.

Autor fotografie: Lubomír Adamec


Fotografie: sysel obecný

Sysel obecný

Sysel obecný je kriticky ohrožený hlodavec. Dříve byl považován za významného hospodářského škůdce a byl cíleně huben. Dnes je ohrožen především ztrátou vhodného prostředí k životu. U nás obývá pravidelně kosené či pasené travnaté plochy. Sysel se vyznačuje sociálním způsobem života, žije v koloniích. Zimní období přečkává v podobě zimního spánku, který může trvat až 240 dnů.

Autor fotografie: Jiří Bohdal


Fotografie: užovka stromová

Užovka stromová

Užovka stromová je naším největším hadem a zároveň je kriticky ohrožená. Je to nejedovatý had známý Evropanům již od starověku, kdy byl zasvěcen řeckému bohu lékařství Aeskulapovi. Ve znaku lékařů zůstal tento had dodnes. Užovka stromová vyžaduje teplé a vlhké klima. Obratně šplhá a dobře plave. V dubnu se probouzí ze zimního spánku, v květnu před pářením pak spolu samci často bojují. Na podzim se z vajec líhnou mláďata.

Autor fotografie: Karel Janoušek


Fotografie: drop velký

Drop velký

Drop velký je největší evropský pták, je velký asi jako krocan. Pohybuje se častěji chůzí než letem. U nás je řazen mezi kriticky ohrožené živočišné druhy. Samci v období rozmnožování vydávají charakteristické zvuky – tokání. Jeho hnízdo je mělká jamka v zemi, do které samice snáší nejčastěji 2 vejce.

Autor fotografie: Jiří Bohdal


Fotografie: zvonek jesenický

Zvonek jesenický

Zvonek jesenický je endemitem Hrubého Jeseníku. To znamená, že roste pouze na jednom místě v České republice – ve štěrbinách a puklinách vrcholové skály Petrových kamenů v Národní přírodní rezervaci Praděd v Jeseníkách. I proto je chráněný jako kriticky ohrožený druh. Je to vytrvalá a trsnatá bylina s tenkým, plazivým a větveným oddenkem. Dosahuje výšky až 20 cm.

Autor fotografie: Dana Turoňová


Fotografie: hořeček mnohotvarý český

Hořeček mnohotvarý český

Hořeček mnohotvarý český roste hlavně na lukách a pastvinách. Patří mezi dvouleté byliny, jeho semena dozrávají od konce léta až do poloviny listopadu. Část živých semen klíčí počátkem následující vegetační sezóny, část zůstává v půdě nenaklíčena a je schopna vyklíčit za vhodných podmínek až po několika letech. V ČR je hořeček mnohotvarý český chráněný v kategorii kriticky ohrožený druh.

Autor fotografie: Jiří Brabec